Togli doppio spazio e +  -  Remove double space and +

Top  Previous  Next

Latino/Latin

      orig.:

 Memoriam xxx minuitur  nisi xxx exerceam.

      modif.:

 Memoriam minuitur nisi exerceam.

 

Italiano

       originale:

 La xxx memoria  diminuisce se xxx  non xxxxx esercitata.

      modificata:

 La memoria diminuisce se non esercitata.

 

English

       original:

 The xxxx memory decreases x if not xxx practiced.

     modified:

 The memory decreases if not practiced.