Lettere x posizione - Letters x position

Top  Previous  Next

Latino/Latin

      orig.:

 Memoriam minuitur nisi exerceam.

      modif.:

 Meemmmoooorrrrriiiiiiaaaaaaammmmmmmm miinnnuuuuiiiiittttttuuuuuuurrrrrrrr niisssiiii exxeeerrrrccccceeeeeeaaaaaaammmmmmmm.

 

Italiano

       originale:

 La memoria diminuisce se non esercitata.

      modificata:

 Laa meemmmoooorrrrriiiiiiaaaaaaa diimmmiiiinnnnnuuuuuuiiiiiiissssssssccccccccceeeeeeeeee see noonnn esseeerrrrccccciiiiiitttttttaaaaaaaatttttttttaaaaaaaaaa.

 

English

       original:

 The memory decreases if not practiced.

     modified:

 Thheee meemmmoooorrrrryyyyyy deecccrrrreeeeeaaaaaassssssseeeeeeeesssssssss iff noottt prraaacccctttttiiiiiiccccccceeeeeeeeddddddddd.